Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Procasting B.V., Sint Antoniusplein 6, 6129 EW Urmond, verder te noemen: Procasting

Algemeen:
1.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijslijsten, en andersoortige overeenkomsten met PROCASTING, welke statutair gevestigd is te Urmond, hierna te noemen PROCASTING.

1.2
Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3
PROCASTING is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt PROCASTING zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal voor de zakelijke markt.

1.4
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1
De overeenkomst tussen PROCASTING en een zakelijke opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van PROCASTING, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van PROCASTING aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.

2.2
Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging. Een door PROCASTING verzonden factuur of pakbon wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst die de op de factuur of pakbon beschreven verrichtingen c.q. zaken omvat.

2.3
Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van PROCASTING binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

Vaststelling van de prijs:

3.1
De tussen PROCASTING en de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn richtprijzen en of vanaf prijzen, daar een groot deel van de geleverde diensten uniek zijn en in die hoedanigheid niet in eenheidsprijzen zijn te vatten

3.2
De overeengekomen richt-, en of vanaf prijzen zijn gebaseerd op basis van fournituur en materiaal prijzen, loonkosten en andere prijsbepalende bedrijfskosten.

3.3
Van de tussen PROCASTING en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien PROCASTING nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Betalingsverplichtingen:

4.1
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. PROCASTING behoud zich echter het recht voor om indien zij dit wenselijk acht aan bepaalde opdrachtgevers slechts te leveren met in achtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours, Indien enig opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft PROCASTING een retentierecht met betrekking tot de gerepareerde zaken. Dit retentie recht vervalt onmiddellijk zodra de opdrachtgever de kosten van de reparaties alsmede eventuele in navolgend artikel te noemen rente en kosten heeft voldaan.

4.2
Kortingen voor contante of vervroegde betaling worden niet verleend.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. PROCASTING heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten, zoals omschreven in artikel 4.1. Tevens kan PROCASTING, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan PROCASTING de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.5
PROCASTING is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. PROCASTING dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is PROCASTING, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1
De door PROCASTING vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van PROCASTING, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van PROCASTING, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:

6.1
Levering door PROCASTING vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld.

6.2
Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3
Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever PROCASTING in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4
Indien PROCASTING niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5
PROCASTING is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1
Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van PROCASTING kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever PROCASTING niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

PROCASTING zal in die gevallen, waarvan in alle redelijkheid niet van haar opdrachtgever verlangd kan worden dat opdrachtgever gezien zijn eigen vaktechnische achtergrond op de hoogte moet zijn van de specifieke risico’s, niet nalaten eerst het hiervoor omschreven risico mondeling aan de opdrachtgever voor te leggen alvorens tot dienstverlening over te gaan.

7.2
Bij het in bewaring geven van een zaak zal PROCASTING de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van PROCASTING komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
De gerepareerde zaken en te leveren zaken zullen door PROCASTING tegen schade tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal PROCASTING mededeling doen betreffende de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken ontstaat, waardoor onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering voor zover deze niet door de verzekering van PROCASTING wordt gedekt. De aansprakelijkheid van PROCASTING t.a.v. verlies of schade aan de zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van PROCASTING wordt uitgekeerd. Elke vordering van de opdrachtgever op PROCASTING ter zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door PROCASTING de betaling van de verzekeraar is ontvangen.

7.4
In geval PROCASTING diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens PROCASTING adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart PROCASTING voor alle aanspraken, welke derden in verband met deze adviezen tegen PROCASTING mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen waarin de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt PROCASTING geen aansprakelijkheid op zich.

Klachten, gebreken en garantie:

8.1
De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gerepareerde of geleverde zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, gemotiveerd aan PROCASTING mede te delen.

8.2
Daar reparaties meesttijds gedragen zaken betreffen, kan alleen garantie worden verleend op het gerepareerde onderdeel. Opdrachtgever dient zelf bij aanname van zaken van consumenten te controleren in hoeverre garantie kan worden verleend. Wanneer opdrachtgever advies vraagt betreffende slijtage van een bepaalde zaak, zal indien mogelijk prijsopgave worden gedaan van volledige revisie. Wanneer deze niet mag worden uitgevoerd aanvaard PROCASTING geen enkele aanspraak op garantie betreffende de deels gerepareerde zaak.

8.3
Bij een klacht, het geval van vermeende garantie of ingebrekestelling dient PROCASTING te allen tijde van de opdrachtgever, de originele reparatieopdracht ter hand gesteld te krijgen en tevens moet zij de gelegenheid te krijgen de klacht naar behoren te corrigeren, daar zij anders geen aansprakelijkheid jegens welke schade dan ook aanvaard.

8.4
De opdrachtgever dient PROCASTING schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien PROCASTING niet binnen 14 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op PROCASTING te verhalen.

8.5
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens PROCASTING met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.6
PROCASTING garandeert de deugdelijkheid van de geleverde dienst en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 tot en met artikel 8.3.

8.7
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  1. de niet-inachtneming door eigenaar c.q. gebruiker van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan PROCASTING ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

8.8
Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PROCASTING tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.9
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft PROCASTING, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van PROCASTING zonder dat zij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Onder overmacht wordt in deze verstaan elke omstandigheid van de wil van PROCASTING onafhankelijk, waardoor van PROCASTING redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt nagekomen dan wel tijdig wordt nagekomen, daaronder in elk geval begrepen brand en/of storing in de energie toevoer in het bedrijf van PROCASTING, transportmoeilijkheden, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, revolutie, oorlogsgevaar en verder alle andere denkbare omstandigheden waarin in alle redelijkheid en billijkheid niet van PROCASTING mag worden verwacht dat zij haar overeenkomsten uitvoert dan wel binnen de gebruikelijke termijnen uitvoert.

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin PROCASTING zich bevindt.

9.2
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

/shop/cart/cart/modal/1/
/shop/wishlist/view/modal/1/
/shop/search/view/modal/1/
/core/notification/toast/